Kaj krije AO plus zavarovanje, ki je pogoj za AO plus odškodnino

AO-plus odškodnina

AO plus odškodnina je vezana na AO plus zavarovanje vozila

AO+ zavarovanje je osnovni pogoj, če ste povzročitelj prometne nesreče in bi želeli odškodnino za telesne poškodbe


Kdaj nam kot krivcu prometne nesreče pripada AO plus odškodnina za telesne poškodbe?

Izpostavili vam bomo vse pomembne pogoje za upravičenje do odškodnine AO plus, in sicer:

Prvi pogoj za AO plus odškodnino (lastna krivda) je AO+ zavarovanje

V kolikor po prometni nesreči obiščete bolnišnico ali osebnega zdravnika, vam lahko pripada denarna pravica zaradi telesnih nevšečnosti, ki so se vam pripetile v prometni nesreči. Obvezno morate imeti na avtomobilski polici sklenjeno AO+ zavarovanje, sicer vam pravice zaradi poškodb ne pripadajo.


ŽELITE BREZPLAČNO PRAVNO MNENJE ZA SVOJ PRIMER?

Drugi pogoj za AO PLUS odškodnino - zavarovanje AO+

Nujno je, da v roku 24 ur po nastanku prometne nesreče, ki se vam je zgodila, sami pokličete policijo, ali pa zahtevate, da se pokliče policija s strani zdravstvenega oseba. Najbolje je, da to storite sami, če ste seveda zmožni. Pomembno je, da policija opravi test alkoholiziranosti, saj se mora nujno ovreči domneva, da ste zaužili preveč alkohola, kar pomeni več kot 0, 24mg na liter izdihanega zraka. Do te mere vam pravice do odškodnine še pripadajo.

Če ste utrpeli težje poškodbe in ste hospitalizirani, bo policija vsekakor obveščena, oziroma vam bodo v bolnišnici odvzeli kri, iz katere bo razvidno, ali je v vašem telesu prisoten alkohol. Tukaj zgornja meja pri kateri še imate pravico do odškodnine za poškodbe, znaša 0,5 g/l krvi.

Preverba stopnje alkohola za pravice v primeru lastne krivde  torej predstavlja nujen pogoj za dosego upravičenja do odškodnine. Kot primer navajamo sledeče: samo vidna praska na vozilu oz. nobene vidne zunanje poškodbe, ali nikakršne ugotovljene notranje poškodbe vozila, čeprav ste opravili obisk zdravstvene ustanove, še ne prinese omenjene pravice. Škoda vozila ne sme biti povsem minimalna. Izjema so motorna vozila.

AO-plus odškodnina - motorno vozilo

Tretji pogoj - AO PLUS odškodnina

Na vozilu mora nastati materialna škoda, ki je takšne intenzitete, da je možno utrpeti telesne nevšečnosti. Pri tem materialna škoda vozila ni toliko pomembna, saj lahko pride do zdrsa vozila, ali prevrnitve takšnega vozila, kot so tudi recimo štirikolesniki in traktorji, pri čemer oz. povzročitelj – voznik pade iz vozila, kar je drugače kot pri avtomobilih. Tukaj škoda na vozilih ni toliko pomembna.

Četrti pogoj - AO PLUS odškodnina

Imeti morate diagnoze, ki so priznane po splošnih pogojih za AO plus. Katere so tiste diagnoze, ki vam ne prinašajo odškodnine iz naslova AO plus odškodnine, si preberite v nadaljevanju:

Ali so priznane vse diagnoze v primeru lastne krivde (AO+odškodnina), za prometno nesrečo? 

Ne, nekatere diagnoze v primeru zavarovanja AO+, niso priznane:
 lažji nateg vratnih mišic in prsne ter ledvene hrbtenice, razen v primerih, ko je sveže nastala funkcionalna nestabilnost hrbtenice dokazana z ustrezno rentgenološko diagnostiko in to pod pogojem, da je prvi pregled zavarovanca pri zdravniku opravljen najpozneje v roku 48 ur od nastanka prometne nesreče z motornim vozilom, strah, nepremoženjska škoda, ki nastane zaradi pretresa možganov, razen v primeru, če je  slednji diagnosticiran v 24-ih urah po nastanku prometne nesreče. Pri AO+ zavarovanju tudi ni vključen primarni in sekundarni strah. Odškodnina AO plus psihičnega stanja ne krije.

Vse ostale diagnoze v primeru AO plus odškodnine seveda so priznane in se upoštevajo pri ocenitvi višine vaše pravične odškodnine za telesne težave.

Dodatno v vednost: Če vam je z motornim vozilo zdrsnilo s cestišča zaradi kamenja, peska, ledu ali česa podobnega, se tretira, da lahko odškodnino dobite le v primeru sklenjenega AO PLUS zavarovanja, kot da ste sami krivi, čeprav krivda »dejansko« ni bila vaša. Šteje se, da vaše vožnje niste prilagodili razmeram na cestišču.
Materialni stroški v primeru AO plus odškodnine niso priznani. Zavarovanje AO+, ne krije nobenih materialnih stroškov (že nastalih in bodočih predvidenih stroškov, kot so - izpad prihodka itd.).

Če na vaše vozilo pade drevo, skala ali kamenje oz. utrpite udarec strele, načeloma ne morete pridobit denarne pravice iz zavarovanja AO plus. V takšnih primerih našteti dogodki štejejo kot višja sila, ki pa izključuje upravičenje do odškodnine.

Pogosta vprašanja in odgovori


  1. Zakaj je smiselno, da se voznik zavaruje?

Pomembno se je zavedati, da lahko v primeru prometne nesreče pride tako do materialne škode kot tudi do telesnih poškodb.  Navadno vozniki zavarujejo le materialno škodo in velikokrat pozabijo na morebitne telesne ali duševne poškodbe, ki jih tudi lahko utrpijo med prometno nesrečo. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je tisto, ki je obvezno. V primeru prometne nesreče slednje krije škodo, ki jo povzročitelj naredi vozilu drugega udeleženca ali samemu udeležencu. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti tako krije stroške nastale na podlagi poškodb potnikov v vozilu povzročitelja ali v ostalih vozilih, soudeleženih v prometni nesreči. Na tej točki se pojavi vprašanje, katero zavarovanje krije škodo, nastalo na avtomobilu povzročitelja in telesne poškodbe povzročitelja? Odgovor na prvi del vprašanja je avtomobilski kasko. Slednji bo kril stroške nastale na vozilu povzročitelja prometne nesreče. Telesne poškodbe povzročitelja ne krije nobeno izmed zgoraj naštetih zavarovanj, zato je izrednega pomena, da ima vsak voznik sklenjeno tudi AO+ zavarovanje.

  1. Kako se torej zavarujem pred telesnimi poškodbami, če sam povzročim prometno nesrečo?

V kolikor boste sami povzročitelj prometne nesreče in boste utrpeli telesno poškodbo ali smrt, se zavarujte z AO+ zavarovanjem. Le slednje vam bo povrnilo denarno nadomestilo za utrpele telesne poškodbe, v primeru vaše smrti v prometni nesreči pa bodo denarno nadomestilo prejeli vaši svojci.

  1. Ali poškodb povzročitelja prometne nesreče ne krije nezgodno zavarovanje?

Odgovor na to vprašanje je pritrdilen. Glede na to, da je prometna nesreča dogodek, ki ga ne moremo v naprej predvideti (podobno kot udarec, padec…) se lahko z nezgodnim zavarovanjem zavarujete za primer smrti in invalidnosti ali se zavarujete v obliki dnevne odškodnine. Ko govorimo o dnevni odškodnini, s tem mislimo na odškodnino, ki jo prejmete v času, ko zaradi nesreče ne morete opravljati svojega dela. Nezgodno zavarovanje krije tudi nadomestilo za bolnišnični dan, torej denarno nadomestilo za vsak dan, ki ga preživite v bolnišnici in stroške zdravljenja.

  1. Kakšne so razlike med nezgodnim zavarovanjem in AO+ zavarovanjem?

AO+ zavarovanje ima pred nezgodnim zavarovanjem veliko prednosti. Med prvo pomembno prednost AO+ zavarovanja štejemo kritje. V primerjavi z nezgodnim zavarovanjem AO+ zavarovanje krije tudi telesne poškodbe povzročitelja prometne nesreče. Med slednje štejemo telesne bolečine, nastale na podlagi zmanjšane telesne aktivnosti. AO+ zavarovanje torej krije tudi stroške poškodbe in njen vpliv na kakovost vašega življenja.

  1. Ali zavarovanje AO+ upošteva tudi moje občutenje resnosti posledic prometne nesreče?

Tudi odgovor na zgornje vprašanje je pritrdilen. Dejstvo je, da lahko poškodba v prometni nesreči močno vpliva na vaše vsakodnevne aktivnosti in na vaše normalno opravljanje dela. V kolikor imate sklenjeno nezgodno zavarovanje se posledice prometne nesreče na telesnem ali duševnem nivoju ugotavljajo zgolj na podlagi zdravniških potrdil in ostale zdravniške dokumentacije. Za razliko od tega zavarovanje AO+ upošteva tudi vaša občutja in to, kako oškodovanci doživljajo posledice prometne nesreče in poškodovanosti. Pri tem se je treba zavedati, da mora biti zavarovalnina skladna s slovensko sodno prakso.

  1. Katere so še ostale prednosti AO+ zavarovanja pred nezgodnim zavarovanjem?

Druga ključna prednost, ki jo ima AO+ zavarovanje, je zavarovalnina. Slednja je mišljena kot maksimalni znesek, ki vam ga zavarovalnica v primeru poškodbe v prometni nesreči vrne. Pri AO+ zavarovanju lahko zavarovalnina znaša kar do 100.000 evrov.

V kolikor se odločite, da boste sklenili AO+ zavarovanje, vam zavarovalnica v primeru, da ste sami povzročili prometno nesrečo in utrpeli telesne poškodbe, povrne denarno nadomestilo. Če voznik v prometni nesreči umre (in ima za svoje vozilo sklenjeno AO+ zavarovanje), zavarovalnica odškodnino za smrt povrne njegovim svojcem.

  1. Ali je bolje skleniti AO+ zavarovanje ali nezgodno zavarovanje?

Tako AO+ zavarovanje kot tudi nezgodno zavarovanje imata svoje prednosti in slabosti. Iz tega razloga voznikom priporočamo, da sklenejo obe zavarovanji in se tako posledično zavarujejo za popolnoma vsak možen izid prometne nesreče. Če pride do prometne nesreče in imate sklenjeni obe zavarovanji, obstaja verjetnost, da iz obeh zavarovanj prejmete denarno nadomestilo, v kolikor ste do njega upravičeni. Tako se zavarovalnici iz nezgodnega zavarovanja in AO+ zavarovanja ne štejeta ena v drugo.

Zavarovalnice torej vsem voznikom toplo priporočajo tudi sklenitev AO+ zavarovanja in ne le nezgodnega zavarovanja. V kolikor ima voznik sklenjeno le nezgodno zavarovanje, mu bo škoda povrnjena le v primeru trajne invalidnosti ali smrti. Na drugi strani AO+ zavarovanje krije tudi druge zavarovalne primere. Med slednje štejemo primere, ko voznik utrpi trajne telesne poškodbe.

  1. Ali večina lastnikov sklene AO+ zavarovanje?

Raziskave so pokazale, da skoraj tri četrtine voznikov ob registraciji svojega vozila sklenejo tudi AO+ zavarovanje. Kljub temu se je treba zavedati, da je odstotek možnosti, da boste AO+ zavarovanje dejansko koristili zelo majhen. V letu 2015 je le 0,19 odstotka zavarovancev dejansko koristilo AO+ zavarovanje. Ta podatek je pozitiven, saj kaže na dejstvo, da je kultura vožnje slovenskih državljanov dobra in se zgodi  veliko več lažjih prometnih nesreč kot hudih.

  1. Katera so dodatna pomembna dejstva o AO+ zavarovanju?

Za vsakogar, ki se odloči skleniti AO+ zavarovanje, je dobro vedeti, da škoda za strah iz naslova prometne nesreče v tem zavarovanju ni krita. Poleg tega tudi predmeti, ki so se zaradi prometne nesreče poškodovali (npr. vaša oblačila, telefon…) niso všteti v AO+ zavarovanje. Odškodnine ne boste prejeli, v kolikor ste utrpeli poškodbe tkiv na celotni hrbtenici razen tedaj, ko zdravnik potrdi, da so poškodbe sveže. Dobro je vedeti tudi, da je škoda v primeru smrti za pogrebne stroške določena kot višina sedemkratne pogrebnine. V kolikor oškodovanec prejme odškodnino z naslova AO+ zavarovanja in kasneje umre, se odškodnina ne deduje.

  1. Ali je AO+ zavarovanje vezano le na voznika, ki ga je sklenil?

Pri AO+ zavarovanju se denarno nadomestilo izplača tudi, če voznik, ki je povzročil prometno nesrečo ni lastnik vozila. Govorimo torej o zavarovanju za vsakokratnega voznika kar pomeni, da je z njim zavarovana vsaka oseba, ki z dovoljenjem zavarovanca vozi njegovo vozilo.

 

Ali ste vedeli, da so nekatere zavarovalnice po letu 2018 zvišale vrednost odškodnin AO plus na 100.000,00 evrov?
Do omenjenega leta je bila najvišja možna zakonska vrednost odškodnine AO plus - 51.000,00 evrov.


080 26 26-VISOKA ODŠKODNINA PLANINŠEC d.o.o. - VAŠ ZANESLJIVI PARTNER V PRIMERU PROMETNE NESREČE - AO plus odškodnina.


Objave v medijih
Certifikati in garancije
ŽELITE BREZPLAČNO PRAVNO MNENJE ZA SVOJ PRIMER? POKLIČITE NAS NA NAŠO BREZPLAČNO 24-URNO ŠTEVILKO.
PRAVOČASEN NASVET JE ZELO POMEMBEN.
NE ČAKAJTE, DA NE BO PREPOZNO.
Naši izkušeni pravniki vam pomagajo do pravice in odškodnine, ki si jo zaslužite.
Kaj krije AO plus zavarovanje, ki je pogoj za AO plus odškodnino 5.0 (100%) 17 glasov
Ocenite naše delo, povejte vaše mnenje

brezplačni telefon


Imate vprašanje? Pišite nam

Vedno nas lahko pokličete na brezplačno številko 080 26 26, ali pa nam pošljete sporočilo preko spodnjega obrazca in z veseljem vam bomo pomagali.
Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.
x
080 26 26